:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Thursday, February 21, 2008

PRINSIP DAKWAH DALAM AL-QURAN

Pengertian dan Tujuan Da'wah
Da'wah Secara lughawi berasal dari bahasa Arab, da'wah yang mksudnya seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, kata da'wah bererti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah SWT dan rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Syeikh Ali Mahfuzh -murid Syaikh Muhammad Abduh- sebagai pencetus gagasan dan penyusunan pola ilmiah ilmu da'wah memberi batasan mengenai da'wah sebagai: "Membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, supaya mereka memperoleh keuntungan kebahagiaan di dunia dan di akhirat."
Da'wah adalah usaha penyebaran ajaran agama di samping amar ma'ruf dan nahi munkar kepada umat Islam yang telah melaksanakan risalah nabi s.a.w terdapat tiga bentuk metode yang paling asas dalam aktiviti da'wah iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah menjanjikan mereka dengan memberi mereka gelaran sebagai umat yang berbahagia atau umat yang menang .
Adapun mengenai tujuan da'wah, yaitu: pertama, mengubah pandangan hidup. Dalam QS. Al Anfal: 24 di sana digariskan bahawa yang menjadi maksud dari da'wah adalah menyedarkan manusia akan maksud hidup yang sebenarnya. Hidup bukanlah makan, minum dan tidur saja. Kedua, mengeluarkan manusia dari gelap-gelita menuju kearah cahaya. Ini diterangkan dalam firman Allah: "Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari gelap gelita kepada terang-benderang dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang perkasa, lagi terpuji." (QS. Ibrahim: 1)
Strategi Amar ma'ruf Nahi munkar
Dalam Al-Qur'an dijumpai lafaz "amar ma'ruf nahi munkar" pada beberapa tempat. Sebagai contoh dalam QS. Ali Imran: 104: "Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". Hasbi Ash Siddieqy menafsirkan ayat ini: "Hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang menyelesaikan urusan dawah, menyuruh ma'ruf (segala yang dipandang baik oleh syara` dan akal) dan mencegah yang munkar (segala yang dipandang tidak baik oleh syara` dan akal) mereka itulah orang yang beruntung."
Dalam ayat lain disebutkan "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah" (QS. Ali Imran: 110). Lafaz amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut juga biasa ditemui dalam QS. At Taubah: 71, Al Hajj: 41, Al-A'raf: 165, Al Maidah: 78-79 serta masih banyak lagi dalam surah yang lain.
Bila diteliti, ayat-ayat di atas menyifatkan bahawa amar ma'ruf nahi munkar merupakan perkara yang benar-benar penting dalam kehidupan masyarakat.

0 comments: