:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Wednesday, March 5, 2008

DEFINISI DAKWAH (A119271)

1.0 PENGENALAN


Ajakan untuk berbuat baikdan beriman kepada Allai S.W.T biasanya disebut dengan dakwah. Hal ini kerana islam selalu menganjurkan umatnya supaya menyeru kepada kebaikan.


Kata “dakwah” sering dirangkaikan dengan kata “ilmu” dan kata “islam” atau ad-daawah islamiah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana manarik perhatian orang lain untuk menganut agama islam

Jika kita lihat, Nabi Muhammad S.A.W setelah diangkat menjadi rasul Allah S.W.T , Nabi S.A.W melkukan dakwah islam sama ada secara lisan , tulisan mahupun perbuatan Pada awalnya Nabi Muhammad memulakan dakwahnya kepada isteri, keluarga, dan para sahabatnya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada mulanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selepas pengikut baginda bertambah ramai, barulah baginda melakukan dakwah secara terang-terangan.

Setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat dakwah islam dilanjutkan oleh para sahabat . Pada zaman sahabat dan selepas sahabat penyebaran dakwah semakin meluas dan berkembang seluruh pelusuk dunia.


2.0 SENARIO DAKWAH MASA KINI

Dakwah adalah satu istilah yang amat popular dalam kalangan umat islam. Masyarakat islam kini, mengenali dakwah sebagai satu saranan yang digunakan untuk menyebarkan dan memahami nilai(qiyam) dan ajaran(ta’lim) islam. Masyarakat islam Nusantara secara amnya hingga kini memahami dakwah sebagai symbol kegiataan berceramah tantang islam ssamaada disurau, masjid, atau di tempat-tempat lain yang sessuai ( Radhi Ibrahim 2003:37).

Walaubagaimanapun, dakwah di mata masyarakat awam masih lagi terhad kepada pemahaman tradisional yang hanya berkaitaan dengan ceramah agama dan aktiviti – aktiviti pegaajian yang selalunya diadakan di masjid atau disurau.hal ini kerana mereka belum lagi memahami dakwah dalam konteks yang lebih luasserta merangkumi segala aspek penyebaran dan pemasyarakatan nilai dan ajaran islam
(Radhi Ibrahim 2003:45).
Permasalahan utama yang dihadapi oleh umat islam kini, termasuklah bidang- bidang seperti akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, muamalat, dan politik. Dalam hal ini, penyelidikan ilmiah perlu ada seperti yang dilakukan oleh pendakwah, sehingga permasalahan ummah tidak lagi berupa andaian semata-mata. Tetapi ianyaa perlu dikenaal pasti punca dan permasalahannya (Radhi Ibrahim 2003:45).

Dalam menghadapi pelbagai masalah ummah yang semakin hebat dan kompleks, sebagai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, giobalissasi dan tuntutan keperluan hidup, maka ianya tidak memadai dakwah secara perseorangan. Tetapi ia sepatutnya dilakukan secara jama’I melalui intitusi-institusi serta menghimpunkan tenaga pelbagai kepakaran yang diperlukan (Radhi Ibrahim 2003:46).

Penyelarasan aktiviti dakwah perlu dilakukan supaya tidak menimbulkan perbezaan pemahaman yang boleh membawa kepada keresahan masyarakat sebagai sasaran dakwah. Termasuk penyalarasan masalah furu’ dan usul dalam ajaran agama islam, masalah prinsip dan bukan prinsip dalam muamalah dan akhlak islam (Radhi Ibrahim 2003:46).

Salah satu isu yang sering muncul dalam dakwah ialah isu kebebasan beragama. Sebahagian orang yang menilai bahawa dakwah dapat menimbulkan konflik antara agama, kerana dalam ajaran ini terkandung ajaran untuk untuk mengganti agama seseorang dengan yang lain, yakni islam. Namun ulama berpendapat bahawa dalam berdakwah tidak ada konsep pemaksaan . Dalam hal hubungan antara agama, Islam itu sendiri bersikap tegas, seperti yang dinyatakan dalam surah al-Baqarah:

w on#tø.Î) ’Îû ÈûïÏe$!$# ( ‰s% tû¨üt6¨? ߉ô©”9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat

Selain itu, dalam berdakwah juga kita perlu menyusun pakaj- pakej dakwah dengan mengambil kira sasaaran dakwah kepada muslim, non muslim, masyarakat Bandar dan luar Bandar. Sudah tiba masanya, dalam pengurusan dakwah disusun. Penyusunan mungkin berasaskan pada peringkat usia(pendidikan dan pengetahuan), peringkat sosio-ekonomi dan kerjaya, mengikut tempat dan persekitaran

Secara umumnya, senario dakwah masa kini dapat mengub
Manakala manhaj dakwah yang dikaitkan dengan “fiqh Aulahiyyah” perlu dibangkitkan semula dalam rangka memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat. Hal ini kerana, tanpa peyelarasan yang dimaksudkan, akan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada dakwah yang dissampaikan kepadanya. Malah ia dibimbangi boleh membawa kepada keraguan terhadap kebeenaran ajaran agama islam yang selama ini diamalkan.
ah pandangan manusia agar mahu menerima ajaran islam dan mengamalkannya dalam kehidupan harian baik secara individu, keluarga mahupun masyarakat. Sepertimana firman Allah S.W.T:
öqs9ur ¨br& Ÿ@÷dr& #“tà)ø9$# (#qãZtB#uä (#öqs)¨?$#ur $uZóstGxÿs9 NÍköŽn=tã ;M»x.tt/ z`ÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur `Å3»s9ur (#qç/¤‹x. Mßg»tRõ‹s{r'sù $yJÎ/ (#qçR$Ÿ2 tbqç7Å¡õ3tƒ ÇÒÏÈ
96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.


3.0 DEFINISI METODOLOGI
Metodologi dalam bahasa arab dikenali dengan manhaj iaitu pendekatan.

Metodologi menurut kamus dewan ialah :
Sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan.


Manakala menurut Dwi Bahasa pula:

Merupakan merupakan satu sistem, kaedah atau cara membuat sesuatu.:

4.0 DEFINISI KONSEP DAKWAH

Darisegi bahasa

Darisegi bahasa “ da’wah” adalah ambilan daripada perktaan arab dan merupakan masdar kepada perkataan
دعا, يدعو, دعوة, دعاية secara mudah dapat difahami sebagai ajakan dan seruan untuk berkongsi atau berkumpul sesuatu (al-Raziyy 1972:205)

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia(1992:207) pula merumuskan bahawa dakwah memiliki pangertian yang sangat popular sebagai ajakan kepada islam.

Dalam Kamus Dewan (t.th:244-245) ada diberi penjelasan bagi perkataan dakwah tersebut :

1. kegiatan menyeru dan membimbing (mendidik) serta meyakinikan secara baik dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya menyedari dan mengamalkan ajaran agama islam .

2. patuh kepada ajaran agama islam dengan lebih sempurna. (sebagaimana yang kelihatan pada tingkah laku dan pergaulan dan cara berpakaian moden sekarng ini sudah berdakwah )

Perkataan diterima dalam bahasa Melayu telah berkembang sejajar dengan tatabaahasa yang membawa berbagai-bagai makna sebagaimana dapat dilihat dalam dilihat dalam kamus dewan ialah:

Berdakwah: Menjalankan kegiatan menyebarkan agama (islam) dan ajaran-ajaranya.
Mendakwahkan :
Menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama.(Lazimnya dimaksudkan ajaran agama islam:rasulullah mendakwahkan islam sebagai al-din yang menjamin tamadaun manusia)

Pendakwah :

Orang (golongan) yang berdakwah.


DARI SEGI ISTILAH PULA

Rangkaian perkataan “da’wah islamiyyah” sebagai satu istilah khusus yang penting dalam penyebaran, pengembangan dan pemahaman islam sebagai al-din yang diamalkan dan diterima pakai .

Dakwah ialah pannggilan kepada Allah ataau pun seruan kepada agama islam. Oleh itu , agama dianggap sebagai risalah.(Abdul Karim Zaidan,1976:5) Ia juga membawa pengertian bahawa islam adalah termasuk agama yang memgajak manusia untuk menganut prinsip yang diseur olehnya.(ghitas1985:15)

Al- dakwah juga boleh ditakrif kan sebagai seruan kepada Allah mempercayai sebagai tuhan yang esa.dan tiada sekutu baginya, beriman dengan malaikat , kitab, para rasul, hari akhirat dan qada’ dan qadar. Mengalih kepada pemikiran manusia kepada akidah yang memberikan mereka manfaat atau menyelamatkan mereka dari keseatan atau kecelakaan yang boleh memeusnahkan mereka. (Abu al-Mun’im, Muhammad hasanayn 1984:18)


Dakwah juga bermaksud sebagai seruan yang ditujukan kepada manusia oleh tuhan dan rasul untuk mempercayaai agama yang benar iaitu ialam merupakan smua para rasul dan setiap rasul mempunyai dakwahnya. Dakwah merangkumi risalah dan aajaran islam yang mencakupi segala akidah, ibadah, akhlak, muaamalah sarta syariah.

Dakwah juga mengandungi ssemua jenis metod mengajak manusia kepada risalah islam dan semua cara menyampaikan ajaran Allah dan Rasul dalam pelbagai peringkatnya. Jelasnya pengertian dakwah hendaklah mengandungi dua perkara iaitu ussaha dan pengajaranyang disampaaikan oleh aagama islam. Islam akan menjadi dakwah yang benarjika ia dibawa oleh pendakwah yang faham yang faham dan berakhlak. (eenssiklopeedia of modern Islamic 1995)

5.0 KESIMPULAN

Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat yang diredhai oleh Allah S.W.T, yakni menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diredhai Allah S.W.T.sesuai dengan semua bidang.


Dakwah juga merupakan perintis dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian dan sesuai unntuk keemampuan masing-masing. Ssebagaimana firman Allah S.W.T:

ô‰s)©9 tb%x. öNä3s9 ’Îû ÉAqß™u‘ «!$# îouqó™é& ×puZ¡ym `yJÏj9 tb%x. (#qã_ötƒ ©!$# tPöqu‹ø9$#ur tÅzFy$# tx.sŒur ©!$# #ZŽÏVx. ÇËÊÈ
21. Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

1 comments:

Azly VanDyk said...

Info yg berguna. Tolong betulkan ejaan encik dlam teks di atas. Salah ejaan untuk Allah di rangkap pertama. Tksih.